مهدی فرجی

تعداد کل تحلیل ها: 126
تعداد کل تحلیل ها سال: 33

آشنایی با تحلیلگر

کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم تحقیقات

بیشترین نمادهای بنیادی تحلیل شده توسط تحلیلگر

بیشترین نمادهای تکنیکال تحلیل شده توسط تحلیلگر

بیشترین نمادهای بازارهای جهانی تحلیل شده توسط تحلیلگر

نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل